Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

N.V. VANTYGHEM
Torhoutbaan 1, 8480 Ichtegem
051 58 29 92
info@vantyghem.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0444.367.490

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Vantyghem NV: Vantyghem NV, met zetel te 8490 Ichtegem, Torhoutbaan 1, 8480 Ichtegem en met ondernemingsnummer 0444.367.490; De Klant: de koper van een artikel van Vantyghem NV, zijnde een Consument dan wel een professionele klant; Consument heeft de betekenis in de zin van het Wetboek Economisch Recht, d.w.z. wanneer de Klant het artikel dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden

Artikel 2. Toepassing

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten en bestellingen en de daaruit voortvloeiende leveringen en verkopen beheerst door de hierna vermelde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van Vantyghem NV worden door de Klant aanvaard door het loutere feit van het plaatsen van een bestelling bij Vantyghem NV.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst hebben onderstaande algemene voorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomend op de documenten van de medecontractant, waardoor deze voorwaarden als niet bestaande dienen te worden beschouwd.

Afwijkingen op onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze het resultaat zijn van onderlinge overeenstemming tussen Klant en Vantyghem NV die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waarop ze betrekking hebben. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Vantyghem NV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op de reeds bestaande bestellingen en de daaruitvloeiende overeenkomst.

Artikel 3. Offertes, aanvaarding van bestellingen

Alle offertes Vantyghem NV zijn vrijblijvend. Vantyghem NV is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk bevestigd wordt door Vantyghem NV of nadat de uitvoering ervan begonnen is door Vantyghem NV. De informatie omtrent de producten, de afmeting en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Ieder aanbod op de website van Vantyghem is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van Vantyghem NV ten aanzien van de Klant. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd door Vantyghem NV dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Klant opgegeven e-mailadres. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Vantyghem NV kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste

Artikel 4. Prijs en prijsaanpassing

Alle prijzen ten aanzien van Consumenten zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen (indien de Klant optreedt als rechtspersoon, kan de prijs exclusief BTW zijn). De kosten van levering en andere bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in de productprijs.

Vantyghem NV is gerechtigd de overeengekomen prijs te herzien ten gevolge van de wijziging van lonen, de sociale lasten, de prijzen van het materiaal of van het transport, en dit op basis van de volgende formule:

P1 = P0 x (0,2 + L1/L0 x 0,4 + M1/M0 x 0,4) , waarbij:

- P1 = nieuwe prijs

- P0 = oorspronkelijke prijs

- L1 = loonkost in een gegeven jaar

- L0 = oorspronkelijke loonkost (loonindex van kracht in de maand voorafgaand aan de offerte)

- M1 = materiaalkost in een gegeven jaar

- M0 = oorspronkelijke materiaalkost (prijzen van kracht in de maand voorafgaand aan de offerte)

 

Ingeval Vantyghem NV een prijswijziging in bovenstaande zin voornemens is, zal zij voorafgaandelijk aan de doorvoering van deze prijswijziging, de Klant schriftelijk of per mail in kennis stellen van dit voornemen, waarna de Klant binnen de termijn bepaald in dit schrijven, zich hetzij schriftelijk akkoord kan verklaren met de voorgenomen prijswijziging, hetzij de overeenkomst schriftelijk en zonder bijkomende kosten mag opzeggen. In dit laatst geval blijven de reeds betaalde bedragen verworven door Vantyghem NV.

Artikel 5. Verzendingen, transport en leveringen

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

De leveringstermijnen zijn ten aanzien van professionele Klanten louter indicatief. De leveringstermijnen zijn dan ook zonder enige verbintenis in hoofde van Vantyghem NV. De niet-naleving ervan kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch tot annulering van de overeenkomst door de Klant.

De uiterste leveringstermijn ten aanzien van een Consument wordt door Vantyghem NV meegedeeld op moment van bestelling. Wanneer Vantyghem NV er niet in slaagt om de producten op het met de Consument overeengekomen tijdstip te leveren, verzoekt de Klant de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer Vantyghem NV niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Klant het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal Vantyghem NV spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst de betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten de prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Klant. Deze kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De producten worden verzonden op risico van de Klant.

De geleverde koopwaar blijft eigendom van Vantyghem NV zolang de volledige prijs (zijnde hoofdsom, taksen, kosten en interesten) niet volledig is betaald. De Klant verbindt er zich toe de goederen aan Vantyghem NV terug te bezorgen op aanvraag van Vantyghem NV wanneer deze goederen onbetaald zijn. Vanaf het ogenblik dat de Klant (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit neemt, wordt het risico wegens verlies of beschadiging van deze goederen overgedragen naar de Klant.

Artikel 6. Overmacht - Beëindigen van overeenkomst

Indien Vantyghem NV door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Vantyghem NV niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Vantyhem NV is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Vantyghem NV behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Klant.

Artikel 7. Handgemaakt, ambachtelijk en natuurlijke vezels, shading

Diverse collecties worden met de hand gemaakt. Daarom gelden ten aanzien van afmetingen, kwaliteiten en gewichten van de geleverde goederen de gebruikelijke toleranties. Lichte afwijking qua kleur of afwerking op alle producten van natuurlijke vezels zijn inherent aan het materiaal en kunnen door de Klant niet als afwijkingen beschouwd worden.

Shading (pile reversal): Vanaf de ingebruikname kunnen weliswaar na verloop van tijd alle nieuwe tapijten met gesneden pool mogelijks onderhevig zijn aan een natuurkundig effect dat ‘shading’ wordt genoemd. Shading doet zich voor als een permanente locale verandering in de poolrichting. Shading creëert schaduwvlekken in het tapijt op diverse plaatsen. Dit verschijnsel wordt niet veroorzaakt door een fabricagefout en maakt derhalve geen gebrek uit dat de aansprakelijkheid in hoofde van Vantyghem NV in het gedrang kan brengen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij Vantyghem NV. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten). Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Artikel 9. Aanbod via de website

De online aangeboden artikelen worden door Vantyghem NV met de nodige aandacht opgevolgd. Toch kan het gebeuren dat de aangeboden informatie onvolledig of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten alsook het al dan niet op voorraad zijn van de artikelen binden Vantyghem NV niet. Vantyghem NV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vantyghem NV is in geen geval aansprakelijk voor fouten, zet- of drukfouten.

Artikel 10. Afmetingen in de fysieke winkel en via de website

Zowel in de fysieke winkel als op de website van Vantyghem NV, worden sommige handgemaakte of handgeknoopte tapijten aangeduid met een meest gebruikte, afgeronde afmeting. Franjes of andere afwerking zijn nooit inbegrepen. Alle afmetingen moeten dus beschouwd worden als bij benadering aangegeven.

Artikel 11. Stalen, monsters, modellen en voorbeelden

Als Vantyghem NV een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt of meegeeft met de Klant ‘op zicht’, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het staal/monster, model of voorbeeld afwijken.

Tapijten, decor-artikelen of andere geselecteerde goederen die door Vantyghem NV zijn meegegeven met de Koper ‘op zicht’ om uit te proberen op de woonplaats van die Klant, dienen in dezelfde onberispelijke staat te worden terugbezorgd.

Artikel 12. Herroepingsrecht Consument ingeval van verkoop buiten verkoopruimte van Vantyghem NV

In het geval de Klant een Consument betreft en producten aankoopt van Vantyghem NV buiten de verkoopruimten van Vantyghem NV (bijvoorbeeld op een beurs) heeft de Klant een herroepingsrecht overeenkomstig de artikelen VI.67-74 van het Wetboek Economisch Recht.

Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Vantyghem NV de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. Vantyghem NV betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen herroepingsrecht in volgende gevallen;

- De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.73.3° Wetboek Economisch Recht). Gedacht kan worden aan diverse designartikelen, accessoires en toebehoren voor deze voorgenoemde (design)artikelen, en gerelateerde welke op maat of op aanvraag (kleur, grootte, samenstelling van aparte stukken) werden samengesteld of aangepast;

- De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.73.5° Wetboek Economisch Recht).

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Vantyghem NV meedelen. De Consument kan zich op dit recht beroepen aan de hand van een e-mail naar info@vantyghem.com. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de producten. In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

- Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;

- Naam en adres van de Consument;

- Handtekening van de Consument.

 

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terugsturen naar Vantyghem NV en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Vantyghem NV het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Vantyghem NV is gerechtigd om deze waardevermindering verhoudingsgewijs in rekening te brengen ten aanzien van de Consument. Dit evenwel pas nadat Vantyghem NV zelf het initiële aankoopbedrag in zijn totaliteit aan de Consument heeft terugbetaald.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de producten teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Vantyghem NV verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

Artikel 13. Garantie

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1649quater van het Oud Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze algemene voorwaarden. Iedere Consument geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde product (non-conformiteit), voor zover de Consument deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het product.

Verder moet Vantyghem NV, overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 Oud BW, ten aanzien van alle Klanten (Consumenten en professionele Klanten) instaan voor de verborgen (niet-zichtbare) gebreken aan de door haar geleverde producten. Voor de Consument vindt dit stelsel toepassing na afloop van de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Klant op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere Klant recht op herstel indien hij, ná de levering, een verborgen gebrek vaststelt in het geleverde product, conform de wettelijke voorschriften.

De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:

- schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;

- schade veroorzaakt door gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;

Vantyghem NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van geleverde diensten, in de mate dat deze diensten werden geleverd door derden zoals het reinigen of het restaureren van tapijten.

Artikel 14. Klachtindiening

Zodra de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een product door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten schriftelijk communiceren aan Vantyghem NV, bij voorkeur bij aftekenen voor ontvangst en (i) ten laatste binnen de twee (2) maanden na levering aan een Consument, dan wel (ii) binnen de acht (8) kalenderdagen na levering aan een professionele klant.

Iedere Klant is verplicht om binnen de dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de klacht het niet conforme product naar Vantyghem NV op te sturen met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. In het andere geval zal de opschorting van de wettelijke garantietermijn als ongeldig beschouwd worden. De termijn van dertig (30) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer duidelijk blijkt dat het product beschadigd is ten gevolge van het transport. In dergelijk geval zal de Klant het product onverwijld terugsturen en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen.

Indien een product door een niet-zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor eveneens een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten schriftelijk communiceren aan

Vantyghem NV, binnen de twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek door een Consument, dan wel dan wel (ii) binnen de acht (8) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek door een professionele klant.

De producten die zijn aangetast door een zichtbaar gebrek moeten terug verzonden worden naar Vantyghem NV, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De producten die zijn aangetast door een verborgen gebrek moeten terug verzonden worden naar Vantyghem NV, in hun huidige staat, inclusief hun accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling.

De terugzending van een niet-conform of gebrekkig product (zowel zichtbare als verborgen gebreken) gebeurt steeds op risico van de Klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van Vantyghem NV, voor zover de Klant voldoet aan de garantievoorwaarden. De Klant die een product onterecht terug naar Vantyghem NV verzendt, zal zelf instaan voor de kosten. Vantyghem NV raadt in ieder geval aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden.

Artikel 15. Herstel

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen.

De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Klant gefactureerde bedrag. Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Vantyghem NV deze opnieuw aan de Klant verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Klant. Vantyghem NV is in dat geval vrij de producten voor rekening en op risico van de Klant bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

Artikel 16. Betalingsmodaliteiten

Behoudens andersluidende overeenkomst is de Klant verplicht tot contante betaling van de facturen van Vantyghem NV binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.

Bij laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak is (i) Vantyghem NV gerechtigd om de geleverde goederen terug te nemen; (ii) heeft Vantyghem NV in dat geval van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 125,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, ook van toepassing ingeval de Klant een Consument is;

Alle geleverde goederen blijven de volledige eigendom van Vantyghem NV tot de integrale betaling van alle vorderingen van Vantyghem NV, zo in hoofdsom, kosten en interesten, op grond van de overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard, alsook eventuele schadevergoedingen t.a.v. dezelfde Klant. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de goederen is ten laste van de Klant.

Artikel 16. Nietigheidsbeding

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de Partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

Artikel 17. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

In geval van geschil van welke aard ook, zullen alleen de rechtbanken het rechtsgebied waartoe de maatschappelijke zetel van Vantyghem NV behoort, bevoegd zijn. Bovendien zal uitsluitend het Belgische Recht van toepassing zijn.